1. Dades personals

Serveis Mèdics Calaf garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Per procedir al tractament de les dades dels menors de catorze anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors i es podran demanar les dades d'identitat i direcció del pare, mare o tutor amb l'única finalitat de demanar aquesta autorització. 

2. Cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que els llocs web poden escriure al disc dur quan vostè els visita. Un cop escrita, la galeta només es pot accedir pel lloc que originalment el va crear. El nostre lloc utilitza galetes per emmagatzemar les preferències personals del lloc, informació de la sessió, etc.